Πρέπει να μιλάμε για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή καλύτερα για τον ερωτικό προσανατολισμό;

0 Shares
0
0

14/05/2022

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός μπορεί να οριστεί ως η ταυτότητα ενός ατόμου σε σχέση με το φύλο ή τα φύλα από τα οποία έλκεται σεξουαλικά. Εκτός από τη σεξουαλική έλξη για άτομα του αντίθετου βιολογικού ή κοινωνικού φύλου, του ίδιου βιολογικού ή κοινωνικού φύλου ή και για τα δύο φύλα ή για περισσότερα από ένα φύλα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι ένα διαρκές πρότυπο ρομαντικής έλξης. Ως εκ τούτου, είτε μπορούμε να αναφερθούμε και στην ερωτική σχέση, είτε σε έναν περιεκτικό όρο σεξουαλικού προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη ρομαντική έλξη και την ανάγκη του ατόμου να αγαπά και να αγαπιέται επίσης.

Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για την υπεράσπιση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και κυρίως αναφορικά με το δικαίωμα στο γάμο και την δημιουργία οικογένειας (τεκνοθεσία). Το δικαίωμα στη μη διάκριση κατοχυρώνεται τόσο στο διεθνές όσο και στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα στην ισότητα και τη μη διάκριση αποτελούν βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UDHR) και στις διεθνείς και περιφερειακές συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα αρχικά λόγια της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ξεκάθαρα: «Όλα τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα». Η εγγύηση ισότητας και μη διάκρισης που παρέχεται από το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχύει για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου ή «άλλης κατάστασης».

Οι αρχές της ισότητας στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα και η μη διάκριση αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι αρχές κατοχυρώνονται στα άρθρα 1 και 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επαναλαμβάνονται ως νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις στα διεθνή σύμφωνα του ΟΗΕ. Έτσι, το άρθρο 2, παράγραφος 1, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και το άρθρο 2, παράγραφος 2, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR) υποχρεώνουν τα κράτη να διασφαλίζουν την απόλαυση των δικαιωμάτων χωρίς οποιαδήποτε διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κατάλογος των λόγων διάκρισης που δίνεται στα συμβόλαια είναι απεριόριστης διάρκειας. Μολονότι ούτε ο σεξουαλικός προσανατολισμός ούτε η ταυτότητα φύλου αναφέρονται ρητά ως απαγορευμένοι λόγοι, τα αντίστοιχα όργανα της Συνθήκης έχουν ερμηνεύσει ότι τα σύμφωνα συμπεριλαμβάνουν αυτούς τους λόγους στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί μη διάκρισης.

Η αρχή της μη διάκρισης ενώπιον του νόμου ορίζεται στο άρθρο 26 του ICCPR και απαγορεύει τις διακρίσεις για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1. Παρά την απουσία ρητής αναφοράς του σεξουαλικού προσανατολισμού μεταξύ των απαγορευμένων λόγων, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Η επιτροπή στη νομολογία της έκρινε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός καλύπτεται από το «φύλο». Επιπλέον, αυτές οι αρχές έχουν επιβεβαιωθεί επανειλημμένα σε αποφάσεις και γενικές κατευθύνσεις που εκδόθηκαν από διάφορα όργανα της Συνθήκης, όπως η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων και η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, «Απαγορεύεται κάθε διάκριση που βασίζεται σε οποιονδήποτε λόγο, όπως το φύλο … ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός». Το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξουσιοδοτεί την ΕΕ να θεσπίσει νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Επί του παρόντος, η ΕΕ έχει δημιουργήσει το νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού μόνο στον τομέα της απασχόλησης. Η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση απαγορεύει τις διακρίσεις ως προς την πρόσβαση και τις συνθήκες απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και την καθοδήγηση και τη συμμετοχή σε οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο εφαρμόζεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Συνοψίζοντας, ως DATAWO, πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη σημασία ο ερωτικός προσανατολισμός να ενταχθεί στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, ώστε το δικαίωμα στο γάμο και την οικογένεια να εφαρμόζεται πρακτικά και αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, προτείνουμε τον ακόλουθο ορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού: «Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στην ερωτική, συναισθηματική, σεξουαλική, ρομαντική έλξη ενός ατόμου για ένα συγκεκριμένο φύλο (βιολογικό ή κοινωνικό). Οι πιο κοινές εκφράσεις σεξουαλικού προσανατολισμού είναι η ετεροφυλοφιλία (έλξη προς το αντίθετο φύλο), η ομοφυλοφιλία (έλξη για το ίδιο φύλο), η αμφιφυλοφιλία (έλξη και για τα δύο φύλα) και η ασεξουαλικότητα (το άτομο δεν αισθάνεται έλξη για κανένα φύλο). Τα ετεροφυλόφιλα, ομοφυλόφιλα και οι αμφιφυλόφιλα άτομα βιώνουν παρόμοια σεξουαλικά και ερωτικά συναισθήματα και είναι σε θέση να ερωτεύονται, να αγαπούν και να οικοδομούν ίσες και μακροχρόνιες σχέσεις.

Στηρίξτε τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους! Υποστηρίξτε την ένταξη και το δικαίωμα στο γάμο και την οικογένεια για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου (βιολογικού ή κοινωνικού) και τον ερωτικό/σεξουαλικό τους προσανατολισμό!

©ThoughtCo